درج شكايات مردمي
ماهيت موضوع:
نوع شكايت:
نحوه درج شكايت:
مرحله درج شكايت:
موضوع شكايت:
نام شاكي:
نام خانوادگي/نام موسسه:
شماره شناسنامه:
كد ملي:
تحصيلات:
سن:
تمايل به پاسخگويي به صورت:
نام فردي كه در غياب شاكي مي تواند پاسخ را دريافت نمايد:
شماره تلفن:
آدرس پستي:
آدرس پست الكترونيك:
شماره فكس:
شماره تلفن همراه:
آيا در مراجع ديگر نيز اقدام به طرح شكايت نموده ايد:
كدام مرجع:
آيا سابقه طرح شكايت از اين دستگاه را داشته ايد:
آيا شكايت شما پيرامون موضوع قبلي مجددا تكرار شده است:
آيا از نحوا پاسخگويي دستگاه در مورد شكايت قبلي خيش راضي هستيد:
استناد قانوني شما در خصوص شكايت::
نام دستگاه واحد سازماني و فرد مورد شكايت واقع شده::
آدرس محل كار فرد و يا محل استقرار ايشان (در صورت اطلاع)::
تاريخ بروز شكايت:
تاريخ درج شكايت در مرحله نخست:
تاريخ درج شكايت در واحد اجرايي استاني:
تاريخ درج شكايت در استانداري:
تاريخ درج شكايت در نهاد رياست جمهوري:
تاريخ ارسال شكايت به دفتر ارزيابي عملكرد پاسخگويي به شكايت دستگاه:
شرح شكايت ضمن بيان فهرست مستندات الصاق شده:
Captcha Image

کد امنیتی: