اهداف و وظایف سازمان مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
شنبه, 04 خرداد 1387 ساعت 09:33

تاریخچه اهداف و ماموریت ها

 

براساس قوانين و مقررات موجود،تثبيت، استحكام و حفظ حقوق و مالكيت مشروع افراد و تضمين اعتبار رسمي براي اسناد از طريق قوانين و مقررات ذيربط و ثبت شركت هاي تجاري و غير تجاري و ثبت علائم و اختراعات و مالكيت صنعتي و حمايت قانوني از آن ها و اجراي مفاد اسناد رسمي از جمله مهمترين اهداف پيش بيني شده براي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است.

وظايف مهم :

مهمترين وظايف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به شرح زير است :

 

1-  اجراي تمامي قوانين و مقررات و ضوابط مربوط به ثبت اسناد و املاك در سطح كشور و كليۀ وظايفي كه مطابق قوانين و مقررات ساير وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي در جهت همكاري با آنها به عهدۀ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور محول گرديده است.

 

2- تنظيم روابط حقوقي افراد و ختم دعاوي و استقرار مالكيت و جلوگيري از دعاوي ناشي از روابط مالي و تأمين حقوق صاحبان اموال از طريق اجراي قوانين و مقررات مربوط.

 

3-  ثبت شركت‌هاي تجاري و مؤسسات غيرتجاري داخلي و خارجي در ايران براساس مقررات موضوعه.

 

4-  ثبت علائم تجاري و اختراعات داخلي و خارجي در ايران طبق ضوابط قانوني.

 

5- حمايت از اسناد رسمي تنظيمي در قالب اجراي مفاد اسناد رسمي با توجه به مقررات و آئين نامه‌هاي مربوط و حل و فصل اختلافات ناشي از روابط مالي آنها با يكديگر و اعتبار بخشيدن به عقود و اسناد رسمي تنظيمي در دفاتر و حمايت و نظارت بر امور مربوط به مشاورين املاك و خودرو.

 

6- فراهم نمودن موجبات اجراي كامل طرح تهيه نقشه‌هاي بزرگ مقياس (كاداستر) و تطبيق و تكميل نقشه‌هاي مذكور با مدارك ثبتي در سطح كشور به منظور افزايش دقت در تعيين حدود املاك و برقراري سيستم مرقومي به جاي سيستم دستي و توصيفي، ثبت اسناد و املاك و نگهداري اطلاعات و پرونده‌هاي ثبتي به طريق مكانيزه با استفاده از امكانات كامپيوتري در سطح كشور.

 

7-  جمع آوري و نگهداري آمار و اطلاعات مربوط به وصول و ابطال عوايد و درآمدهاي قانوني سازمان و فعاليت‌هاي مربوط به ثبت اسناد و املاك و شركت‌ها در سطح كشور و تعداد و مبلغ معاملات و اسنادي كه به مرحلۀ صدور اجرائيه رسيده است با به كارگيري روشهاي مناسب و پيشرفته.