فرآيند تهيه نقشه مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
سه شنبه, 09 فروردین 1390 ساعت 11:31

فرآيند تهيه نقشه كاداستر:

 

اساس ايجاد هرسيستم كاداستر نقشه مبناء(Base map)ميباشد كه به يكي از دو روش زميني يا فتوگرامتري ميتواند تهيه شود:

مراحل روش زميني:

(1)ايجاد و گسترش شبكه نقاط مختصاتدار به روش ژئودزي ماهواره اي (GPS)

( 2)برداشت رقومي املاك به كمك دستگاههاي پيشرفته الكترونيكي(توتال استيشن)

(3)ويرايش و استانداردسازي نقشه ها در سيستم U.T.M                                     

مراحل روش فتوگرامتري:

(1)     عكسبرداري (2)تهيه  (3)مثلث بندي  (4)محاسبات  (5)تبديل  (6) ويرايش و استاندارد سازي

در بخش GIS(سيستم اطلاعات جغرافيايي) به موازات تهيه نقشه به يكي از دو روش مذكور، اطلاعات حدود اربعه از دفاتر املاك و پرونده هاي ثبتي استخراج  و در بانك اطلاعاتي وارد ميشود.سپس اطلاعات موجود در بانك با اطلاعات گرافيكي نقشه تلفيق و مقايسه گرديده و در نهايت با اين تلفيق عمليات عرصه سازي و پلاك گذاري انجام ميشود و نقشه هاي خروجي در اين مرحله  نيز يكپارچه شده و در روالهاي ثبتي ادارات ثبت مورد استفاده قرار ميگيرد.بديهي است كه در اين شرايط كليه عمليات ثبتي كه به هر نحو با تغيير محدوده و موقعيت و ابعاد املاك ارتباط پيدا ميكند با استفاده از نقشه هاي كاداستر انجام خواهد شد و بدين ترتيب نقشه ها نيز بروزرساني(Update)ميشوند.